• Lier Motorsykkel Klubb  Organisasjonsnummer: 994 073 818
  c/o Morten Hassel
  Barlindveien 2,
  3408 Tranby
  Mobil: 905 36 646
  Leder: Morten Hassel
  Nestleder: Pål Aronsen
  Styremedlemmer: Johan Grøtterud
  Anette Hilleren(webmaster/Sekretær)
  Kjetil Evensen(kasserer)
  Ant. medlemmer: ca. 60
  Stiftet: 2000 av Jan Erik Hennum

  KLUBBHISTORIE:
  Lier Motorsykkelklubb er en klubb for motorsykkelentusiaster med tilknytning til Lier. Du trenger ikke bo i Lier, og definisjonen på tilknytning er ganske løs, men det hjelper å være motorsykkelentusiast. Det vil ikke si at du trenger å eie en sykkel, det er alltid ledig passasjerplass på turene våre.

  Lier Motorsykkelklubb skal være en klubb:

  – for motorsyklister i alle aldre med interesse for alle typer MC
  – som arrangerer fellesturer
  – som arrangerer klubbkvelder
  – som legger vekt på sosialt samvær
  – hvor du finner faglig miljø og kanskje litt hjelp hvis du har trøbbel med sykkelen
  – som skal bidra til å gi MC-miljøet et positivt ansikt

  Har du lyst til å bli med oss så ring eller send oss en e-mail !

  KLUBBHUS:
  Vårt klubbhus ligger på Tranby, og er det gamle huset til Lier idrettslag. Huset er utstyrt med klubblokale; bestående av oppholdsrom med salonger og ett bar område, kjøkken med alle fasiliteter, 2 toaletter og verksted. Huset er egnet til selskaper og fester for grupper opp til 30 personer. det finnes også klappbord og stoler, og det kan fint dekkes bord til ca 26 gjester. Klubblokalene kan leies ut for en rimelig penge til selskaper, møter og lignende. Som medlem får du mulighet til å benytte lokalene gratis til slike anledninger, du må kun sørge for vask og rydding av lokalene etter deg.  Snakk med styret når dette blir aktuelt for deg.

  VÅRE VERDIER

  KJØREGLEDE
  Det viktigste med å eie en motorsykkel er å oppleve kjøregleden. Motorsykkel gir en helt annen kjøreopplevelse enn andre kjøretøyer og gleden ved å være underveis er ofte viktigere enn selve transportaspektet. Vi i Lier Motorsykkelklubb arrangerer fellesturer nettopp for å oppleve kjøregleden.

  SIKKERHET
  En vesentlig del av kjøregleden er å komme hjem. Hel. Vi er oppmerksomme på at at man sitter mer utsatt til dersom uhellet skulle være ute, men mener at kjøregleden kan oppleves uten at man går på akkord med sikkerheten.

  MØTESTED:
  Det nest viktigste med å være motorsyklist er det sosiale. I klubben har vi et godt miljø hvor alle aldersgrupper er representert. Vi møtes jevnlig på vårt nye klubbhus for kjøre eller bare “skryte og juge”. Onsdager kl 18.00 er oppmøte for felles onsdagsturer, men vi møtes gjerne her vinterstid også. Miljøet skal være positivt og skal bidra til å gi MC-miljøet et positivt ansikt. Klubbhuset har blitt et naturlig midtpunkt for klubbkaffeer og som utgangspunkt for fellesturer.

  OPPDATERING AV NETTSIDENE:
  Oppdatering av nettsidene og medlemslistene er en kontinuerlig og umulig jobb. Dersom du finner ut at noe informasjon om deg eller andre ikke stemmer, må du gi tilbakemelding. Ønsker du bilde av din motorsykkel på nettsidene, må du sende dette til Wemaster. Ønsker du oppdatering av medlemsliste sender du dette til kasserer. For annen oppdatering kontaktes leder.

  Giro innmelding

  INFO ARK OM LMK

 • Kjøre-regler for Lier Motorsykkel klubb
  Feltet kjører mest mulig samlet, men vi har ikke lov til å opptre som kolonne, og må derfor
  ikke hindre øvrig trafikk unødig. Sikkerhet skal alltid gå foran.

  Rekkefølge
  Første mann bør være en erfaren turkjører. Førstemann ligger i venstre side av
  kjørefetlet. På plassen bak denne ligger de med minst erfaring, og/eller de som
  kjører mest langsomt. Bakerst ligger en som er i stand til å yte bistand dersom
  noen får stopp (bør ha telefon og verktøy)

  Plassering og kjøreavstand
  På god vei kjører første og siste mann i venstre spor. De øvrige kjører annenhver,
  med ca 2 sek. avstand til den foran (i motsatt hjulspor) og 4 sek. avstand til den i
  samme hjulspor.

  På svingete/smal vei kjører vi etter hverandre med 3. sek. mellomrom.

  Svinge av
  Når vi svinger av til annen vei, ved stopp på bensinstasjon eller lignende
  kontrollerer du at den som lå bak har du sett at du kjører av. Hvis ikke stopper du
  godt synlig, i kryss eller i begynnelsen av avkjøring og venter på denne.

  Hastighet
  Den som kjører først holder fartsgrensen slik at andre har minimum av behov for
  å kjøre forbi oss. Kjører vi fortere enn dette vil de som ligger bak få problemer
  med å holde følge.
  Synes du det går for fort for deg, slakker du av. Be eventuelt om plass lenger
  frem i feltet slik at du kan være med å bestemme hastigheten. Kjør ikke fortere
  enn du selv ønsker.

  Forbikjøring
  Når vi kjører forbi er det viktig at du holder forbikjøringshastigheten til du er
  godt foran bilen. Følg med i speilet at det blir plass nok til de som kommer etter
  deg. Nå deler av feltet er kommet forbi, reduserer førstemann hastigheten og
  venter slik at resten har mulighet til å ta oss igjen.
  (Legger du deg ut i venstre felt, når du er sikker på at det er klart, kan de som
  ligger bak vite at veien er fri, selv om de ikke kan se dette selv, vær forsiktig).

  Interne forbikjøringen
  Normalt skal vi ikke ha forbikjøringer internt i feltet. Dersom noen ikke ønsker å
  følge feltet er det bedre at de kjørere for seg selv foran de andre.

  Utforutsette stopp langs veien
  Når en får uforutsette stopp ute på veien, fortsetter de andre til første gode
  avkjøring. Den som ligger bakerst stopper for å hjelpe. Plutselig oppbremsing av
  flere sykler kan føre til farlige situasjoner.

  Bensinsfylling, toalettbesøk, handling o.l
  Sørg for at du har full tank ved turens start. Fyll bensin ved stopp på
  bensinstasjoner slik at du ikke behøver å be om ekstra stopp. Vær rask med å få
  unna det du skal på stopp, da det går mye tid til slikt når vi mange.

 • Vedtekter for Lier motorsykkelklubb.

  Vedtatt på klubbens første årsmøte den15 mars 2000. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 6august 2009.

  • 1 Formål

  Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme et sunt motorsykkelmiljø både innad og utad.

  Klubben er åpen for alle som er interessert i motorsykkel, med partnere og/eller familie.

  • 2 Tilknytning

  Klubben er medlem i Norsk Motorsykkel Union, NMCU. Medlemmene kan melde seg inn i NMCU gjennom klubben.

  • 3 Medlemmer

  Enhver som innordner seg klubbens lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding skal oppgis navn, adresse, fødselsår, telefonnummer, sykkeltype. Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, og har fylt 18 år, har en stemme på årsmøtet. Husstandsmedlemmer kan opptas.

  Et medlem som grovt har forbrutt seg mot klubbens lover kan fratas medlemskapet hvis 2/3 av medlemmene stemmer for det på årsmøtet eller ekstraordinært møte.

  Klubben skal ha maks 50 hovedmedlemmer. Årsmøtet kan endre dette taket med vanlig flertall. Hovedmedlemmer som ikke har deltatt i noen arrangementer i løpet av siste år, slettes fra medlemsregisteret dersom det er andre som vil inn. Styret kan fravike denne siste regelen når medlemmet ber om det og redegjør for årsaken til fraværet.

  • 4 Kontingent

  Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes av årsmøtet.

  Evn. medlemskontingent til NMCU kommer i tillegg, men kreves inn sammen med ordinær kontingent. Styret kan stryke medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år.

  • 5 Årsmøte

  Årsmøtet holdes fjerde helg i januar måned, og innkalles skriftelig med minst 3 ukers varsel. Årsmøtet behandler:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap i revidert stand
  3. Fastsette kontingent for neste kalenderår
  4. Budsjett
  5. Innkomne forslag.
  6. Valg av styre, jfr. § 8. (Leder og sekretær velges i år med ulikt årstall. Nestleder og kasserer velges i år med likt årstall).
  7. Valg av evn. spesialgrupper/komiteer.
  8. Valg av revisor (velges for ett år av gangen).

  Valg foretas skriftlig ved flere enn 1 kandidat og/eller at minst ett medlem krever det. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter. Forslag må være sendt styret senest 1 uke før årsmøtet. Vedtak er gyldig med simpelt flertall.

  • 6 Ekstraordinært møte

  Ekstraordinært møte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

  • 7 Medlemsmøter

  Medlemsmøter holdes hver onsdag, med eller uten tema, eller onsdagskjøring. Styret kan innkalle til ekstra medlemsmøter. Medlemsmøter holdes alkoholfrie (så lenge møtet pågår).

  • 8 Styret

  Klubben ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer

  Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.

  Ledere for særskilte utvalg møter i styret. Disse skal helst inneha en styrefunksjon i tillegg

  (nestleder, sekretær, kasserer). Uten styrefunksjon har disse ikke stemmerett i styret.

  • 9 Styrets arbeid
  1. Lederen har den daglige ledelsen av klubben. Denne leder styrets arbeid og klubbens møter hvis ikke annet er bestemt.
  2. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær, og overtar som leder dersom denne faller fra.
  3. Sekretær skal fra protokoll (referat) fra alle styremøter og årsmøter. Han/hun skal i samråd med lederen føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar.
  4. Kassereren forer klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. Klubbens midler innsettes i bank og disponeres av kasserer. Styret bestemmer hvor stort beløp det til enhver tid skal være i kontantkassen.
  5. Styret oppnevner etter behov utvalg/personer for spesialoppgaver
  • 10 Særskilte utvalg

  Det fastsettes særlige lover for permanente undergrupper, for eksempel treffkomité.

  • 11 Lovendringer

  Endring i vedtektene kan bare foretas på årsmøte eller ekstraordinært møte etter å ha vært ført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

  • 12 Oppløsning

  Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget er ført opp på sakslista. Dersom oppløsning blir vedtatt, holdes ekstraordinært møte i måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses, kreves også her 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning og vedtas på samme måte som andre lovendringer. I tilfelle oppløsning, selges klubbens løsøre til høystbydende. Alle midler, eventuelt eiendeler, foræres frivillig organisasjon som arbeider for motorsyklistenes interesser. Organisasjon vedtas på slikt ekstraordinært møte, av de oppmøtte stemmeberettigede medlemmene, dersom det også her blir 2/3 dels flertall for oppløsing.

LMK styret 2015

Leder: 
Morten Hassel
180877_1581808946624_1161407_n.jpg 
Telefon: 905 36 646
E-post: 911@lifi.no  

Nestleder:
Pål Aronsen
10688456_10205469170999435_5612287954539721928_o.jpg
Telefon: 959 79 707
E-post: pal.aronsen@transportarbeider.no

Kasserer:
Johan Grøtterud
1072420_10200944818214137_1572153228_2.jpg
Telefon: 932 14 861
E-post: johan.grotterud@gmail.com

Sekretær/webmaster:
Annette Hilleren
20140625_231127.jpg
Telefon: 911 09 869
E-post: snuppa150@hotmail.com

Styremedlem:
Kjetil Evensen
2014-03-14 11.17.18.jpg
Telefon: 977 99 007
E-post:   kjetil.evensen@askerbygg.as